Menu

Moduly kurzu Podnikový ekolog 2017

1) Celodenní seminář: pátek, 4. 8. 2017 (9.00 – 15.30)
Nakládání s obaly a odpady, chemické látky, závažné havárie, IPPC, ISPOP
 • Zákon o obalech
  • povinnost minimalizovat obaly
  • jaké jsou podmínky pro uvedení na trh, povinnosti firem, zpětný odběr a využití, EKO-KOM, Seznam osob, evidence a hlášení)
 • Odpady
  • kategorizace odpadů
  • rizika předávání odpadů
  • balení a označování odpadů
  • ILNO (Identifikační listy nebezpečných odpadů)
  • evidence a ohlašování, souhlasy, evidence přepravy odpadů a zpětný odběr
  • chemické látky na pracovišti a zákonná omezení
  • školení a stanovení písemných pravidel
  • kdo je odborně způsobilá osoba
  • jak řádně zabezpečit nakládání s chemickými látkami
 • Zákon o veřejném zdraví
 • Zákon o prevenci závažných havárií
  • posouzení objektu, protokol o posouzení
 • Chemický zákon a jeho požadavky
  • zákonná klasifikace směsí
  • povinné oznamování a sankce při porušení
 • Nařízení REACH (základní požadavky nařízení, bezpečnostní listy)
 • Nařízení CLP (požadavky na klasifikaci, balení a označování)
 • Integrovaná prevence
  • přehled dotčených činností
  • co znamená integrované povolení, základní zpráva a zpráva o plnění podmínek
 • ISPOP – plnění ohlašovacích povinnosti (správa účtu, stahování formulářů, přehledy a podávání hlášení)

2) Distanční samostudium: 5. 8. – 24. 8. 2017
 • samostudium literatury dle zadání lektora
 • úkol: zpracování průběžné evidence odpadů a roční hlášení o odpadech

3) Celodenní seminář: pátek, 25. 8. 2017 (9.00 – 15.30)
Ochrana a využití vod, ochrana ovzduší, IRZ a ekologická újma
 • Ochrana vod
   • jaká potřebuji povolení a souhlasy
   • měření množství a jakosti
   • odpadní vody a závadné látky
   • povinnosti firem, evidence a hlášení, havarijní plán, prohlídky a zkoušky, poplatky
 • Ochrana ovzduší
   • kategorizace zdrojů – jak zařadit a uvádět do provozu, povolování zdrojů
   • měření a sčítání jednotlivých kapacit
   • přípustná úroveň znečišťování a kontroly i malých zdrojů
   • povinnosti provozovatelů, provozní evidence a hlášení, měření emisí, regulované látky a kontroly zařízení
 • Integrovaný registr znečišťování (kdo je povinnou osobou, IRZ provozovna, ohlašovací prahy)
 • Ekologická újma (dotčené osoby a provozní činnosti, hodnocení rizik)

4) Distanční samostudium:
 26. 8. – 14. 9. 2017
 • samostudium literatury dle zadání lektora
 • úkol: zpracování hlášení do IRZ

5) Celodenní seminář: pátek, 15. 9. 2017 (9.00 – 15.30)
Havarijní připravenost výrobních firem

 • Zaměření havarijních plánů – zákonné požadavky
 • Druhy havarijních plánů a jejich specifika
 • Zásady použití havarijních plánů a jejich praktický dopad
 • Požární Evakuační plán
 • Plán krizové připravenosti
 • Havarijní plán energetických společností – kritické infrastruktury
 • Havarijní opatření - plán pro únik látek nebezpečných vodám
 • Havarijní plán při produkci GMO
 • Vnitřní / vnější havarijní plán podle zákona o prevenci závažných havárií
 • Plán obnovy chodu po havárii – „Disaster Recovery Plan“

6) Závěr: 
Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru