Menu

Moduly kurzu Podnikové finance pro neekonomy

1. Celodenní seminář: Pátek, 16. 10. 2015 (9.00 – 15.30)
Finanční výkazy, jejich sestavování a plánování
 • Představení struktury a logiky sestavování finančních výkazů
  • Rozvaha
  • Výkaz zisku a ztráty
  • Výkaz o peněžních tocích (cash flow)
 • Pochopení logiky vzájemných vazeb mezi finančními výkazy
 • Plánování ve finančním výkaznictví
  • Sestavení finančních plánu s horizontem na budoucích 3-5 let
  • Praktický příklad na sestavení finančního plánu
  • Finanční plán jakou součást podnikatelského záměru
2. Distanční samostudium: 19. 10. – 5. 11. 2015
 Úkol dle zadání:
 • Sestavení finančního plánu včetně základních kalkulací zisku, hodnoty aktiv a hotovostních toků na dalších 3-5 let
 Studijní materiály – Rozvaha
 • Struktura aktiv a pasiv
 • Bilanční pravidla
 Studijní materiály – Výkaz zisků a ztráty
 • Výnosy a náklady z provozní činnosti
 • Výnosy a náklady z finanční činnosti
 • Výnosy a náklady z mimořádné činnosti
 • Zisk a jeho formy
 • Analýza výkazu zisku a ztráty
 • Nedaňové výnosy a náklady
 • Dělení zisku
3. Celodenní seminář: Pátek, 6. 11.  2015 (9.00 – 15.30)
Finanční analýza
 • Zdroje dat pro finanční analýzu
 • Analýza absolutních ukazatelů
 • Bilanční pravidla
 • Analýza poměrových ukazatelů
 • Pyramidový rozklad
 • Bankrotní a bonitní modely
 • Vztah daňového a manažerského účetnictví
 • Základní nástroje řízení efektivnosti firmy
4. Distanční samostudium: 9. 11. 2015 – 7. 1. 2016
Úkol dle zadání:
 • Zhodnocení finančního zdraví vlastní firmy nebo modelové firmy
 Studijní materiály – Výkaz o peněžních tocích
 • Rozdíl mezi příjmy a výnosy, výdaji a náklady, ziskem a cash flow
 • Metody sestavení výkazu cash flow
 • Vzájemná provázanost účetních výkazů
 • Krátkodobé finanční řízení
 • Cash flow versus Pracovní kapitál
 • Možnosti řízení peněžních toků
 Studijní materiály – Finanční analýza
 • Zdroje dat pro finanční analýzu
 • Postup finanční analýzy
 • Vzorová finanční analýza
5. Celodenní seminář: Pátek, 8. 1. 2016 (9.00 – 15.30)
Krátkodobé finanční plánování a hodnota podniku
 • Kapitálová potřeba firmy
 • Řízení pracovního kapitálu
  • Řízení krátkodobých finančních aktiv
  • Řízení zásob
  • Řízení závazků a pohledávek
 • Techniky forecastingu budoucího vývoje firmy
 • Základy strategické analýzy pro ocenění firmy
 • Techniky ocenění hodnoty firmy
6. Závěr
Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru