Menu

Moduly kurzu Podnikové finance pro neekonomy 2021

1) Online seminář: pátek, 23. 4. 2021 | 10:00 – 12:00 & 13:00 – 15.00 
Finanční výkazy a základy finanční analýzy
 • Představení struktury a logiky sestavování finančních výkazů
  • rozvaha
  • výkaz zisku a ztráty
  • výkaz o peněžních tocích (cash flow)
 • Pochopení logiky vzájemných vazeb mezi finančními výkazy
 • Základy finanční analýzy
  • zdroje dat pro finanční analýzu
  • analýza absolutních ukazatelů
  • analýza rozdílových ukazatelů
  • bilanční pravidla
  • analýza poměrových ukazatelů
    
Distanční samostudium: 24. 4. – 6. 5. 2021 
 • Provedení základní finanční analýzy vybraného podniku (podnik, ve kterém pracujete, nebo podnik zadaný přednášejícím)

2) Online seminář: pátek, 7. 5. 2021 | 10:00 – 12:00 & 13:00 – 15.00 
Finanční analýza podrobně a v souvislostech
 • Optimální hodnoty ukazatelů
 • Soustavy finančních ukazatelů
  • pyramidové rozklady
  • bonitní a bankrotní modely
 • Představení konkrétních způsobů využití finanční analýzy neekonomickými manažery (s přihlédnutím na skladbu specializace účastníků)
Distanční samostudium: 8. 5. – 3. 6. 2021 
 • Vypracování specifické finanční analýzy pro vybranou oblast podniku (dle specializace daného účastníka)

3) Online seminář: pátek, 4. 6. 2021 | 10:00 – 12:00 & 13:00 – 15.00 
Krátkodobé finanční plánování
 • Cash flow
 • Ekonomická přidaná hodnota
 • Řízení pracovního kapitálu
  • řízení závazků a pohledávek
  • řízení zásob
  • kapitálová potřeba firmy
  • minimalizace nákladů na získání cizího kapitálu

Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru