Menu

Moduly kurzu Podnikové finance pro neekonomy 2019

1) Celodenní seminář: pátek, 4. 10. 2019 (9.00 – 15.30)

Finanční výkazy a základy finanční analýzy

 • Představení struktury a logiky sestavování finančních výkazů
  • Rozvaha
  • Výkaz zisku a ztráty
  • Výkaz o peněžních tocích (cash flow)
 • Pochopení logiky vzájemných vazeb mezi finančními výkazy
 • Základy finanční analýzy
  • Zdroje dat pro finanční analýzu
  • Analýza absolutních ukazatelů
  • Analýza rozdílových ukazatelů
  • Bilanční pravidla
  • Analýza poměrových ukazatelů
2) Distanční samostudium: 5. 10. – 24. 10. 2019

 Úkol dle zadání:

 • Provedení základní finanční analýzy vybraného podniku (podnik, ve kterém pracujete, nebo podnik zadaný přednášejícím)
 • Studijní materiály – Kubíčková, Jindřichovská: Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy + rozsah studia v rámci 1. distančního samostudia
3) Celodenní seminář: pátek, 25. 10. 2019 (9.00 – 15.30)

Finanční analýza podrobně a v souvislostech

 • Soustavy finančních ukazatelů
  • Pyramidové rozklady
  • Bonitní a bankrotní modely
 • Konkrétní způsoby využití finanční analýzy neekonomickými manažery
 • Vztah daňového a manažerského účetnictví
 • Základní nástroje řízení efektivnosti firmy (manažerské účetnictví)

4) Distanční samostudium: 26. 10. – 14. 11. 2019

Úkol dle zadání:

 • Vypracování specifické finanční analýzy pro vybranou oblast podniku (dle specializace daného účastníka)
 • Studijní materiály – Kubíčková, Jindřichovská: Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy + rozsah studia v rámci 2. distančního samostudia
5) Celodenní seminář: pátek, 15. 11. 2019 (9.00 – 15.30)

Krátkodobé finanční plánování

 • Kapitálová potřeba firmy
 • Řízení pracovního kapitálu
  • Řízení krátkodobých finančních aktiv
  • Řízení zásob
  • Řízení závazků a pohledávek
  • Minimalizace nákladů na získání cizího kapitálu
 • Techniky forecastingu budoucího vývoje firmy a analýza odchylek
6) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru