Menu

Moduly kurzu Podnikové finance pro neekonomy 2016

1) Celodenní seminář: pondělí, 11. 7. 2016 (9.00 – 15.30)

Finanční výkazy, jejich sestavování a plánování

 • Představení struktury a logiky sestavování finančních výkazů
  • Rozvaha
  • Výkaz zisku a ztráty
  • Výkaz o peněžních tocích (cash flow)
 • Pochopení logiky vzájemných vazeb mezi finančními výkazy
 • Plánování ve finančním výkaznictví
  • Sestavení finančních plánu s horizontem na budoucích 3-5 let
  • Praktický příklad na sestavení finančního plánu
  • Finanční plán jakou součást podnikatelského záměru

2) Distanční samostudium: 12. 7. – 4. 8. 2016

 Úkol dle zadání:

 • Sestavení finančního plánu včetně základních kalkulací zisku, hodnoty aktiv a hotovostních toků na dalších 3-5 let

 Studijní materiály – Rozvaha

 • Struktura aktiv a pasiv
 • Bilanční pravidla

 Studijní materiály – Výkaz zisků a ztráty

 • Výnosy a náklady z provozní činnosti
 • Výnosy a náklady z finanční činnosti
 • Výnosy a náklady z mimořádné činnosti
 • Zisk a jeho formy
 • Analýza výkazu zisku a ztráty
 • Nedaňové výnosy a náklady
 • Dělení zisku

3) Celodenní seminář: pátek, 5. 8.  2016 (9.00 – 15.30)

Finanční analýza

 • Zdroje dat pro finanční analýzu
 • Analýza absolutních ukazatelů
 • Bilanční pravidla
 • Analýza poměrových ukazatelů
 • Pyramidový rozklad
 • Bankrotní a bonitní modely
 • Vztah daňového a manažerského účetnictví
 • Základní nástroje řízení efektivnosti firmy

4) Distanční samostudium: 6. 8. – 18. 8. 2016

Úkol dle zadání:

 • Zhodnocení finančního zdraví vlastní firmy nebo modelové firmy

 Studijní materiály – Výkaz o peněžních tocích

 • Rozdíl mezi příjmy a výnosy, výdaji a náklady, ziskem a cash flow
 • Metody sestavení výkazu cash flow
 • Vzájemná provázanost účetních výkazů
 • Krátkodobé finanční řízení
 • Cash flow versus Pracovní kapitál
 • Možnosti řízení peněžních toků

 Studijní materiály – Finanční analýza

 • Zdroje dat pro finanční analýzu
 • Postup finanční analýzy
 • Vzorová finanční analýza

5) Celodenní seminář: pátek, 19. 8. 2016 (9.00 – 15.30)

Krátkodobé finanční plánování a hodnota podniku

 • Kapitálová potřeba firmy
 • Řízení pracovního kapitálu
  • Řízení krátkodobých finančních aktiv
  • Řízení zásob
  • Řízení závazků a pohledávek
 • Techniky forecastingu budoucího vývoje firmy
 • Základy strategické analýzy pro ocenění firmy
 • Techniky ocenění hodnoty firmy

6) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru