Menu

Moduly kurzu Podnikové finance 2023

1) Online seminář: pátek, 14. 4. 2023 
Finanční výkazy a základy finanční analýzy
 • Představení struktury a logiky sestavování finančních výkazů
  • rozvaha
  • výkaz zisku a ztráty
  • výkaz o peněžních tocích (cash flow)
  • příloha účetní závěrky
 • Pochopení logiky vzájemných vazeb mezi finančními výkazy
 • Základy finanční analýzy
  • analýza absolutních ukazatelů
  • analýza rozdílových ukazatelů
  • bilanční pravidla
    
Distanční samostudium: 15. 4. – 11. 5. 2023 
 • Provedení základní finanční analýzy vybraného podniku (podnik, ve kterém pracujete, nebo podnik zadaný přednášejícím)

2) Online seminář: pátek, 12. 5. 2023 
Finanční analýza podrobně a v souvislostech
 • Analýza poměrových ukazatelů
 • Optimální hodnoty ukazatelů
 • Soustavy finančních ukazatelů
  • pyramidové rozklady
  • bonitní a bankrotní modely
 • Představení konkrétních způsobů využití finanční analýzy neekonomickými manažery (s přihlédnutím na skladbu specializace účastníků)

Distanční samostudium: 13. 5. – 25. 5. 2023 
 • Vypracování specifické finanční analýzy pro vybranou oblast podniku (dle specializace daného účastníka)

3) Online seminář: pátek, 26. 5. 2023 
Krátkodobé finanční plánování
 • Cash flow
 • Ekonomická přidaná hodnota
 • Řízení pracovního kapitálu
  • řízení závazků a pohledávek
  • řízení zásob
  • kapitálová potřeba firmy
  • minimalizace nákladů na získání cizího kapitálu

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru