Menu

Moduly kurzu Odpadové hospodářství v obci 2022

1) Celodenní prezenční seminář: středa, 8. 6. 2022 | 9:00 – 15:30 
Nová odpadová legislativa – dopady na obce
 • Aktuální stav a vývoj evropské právní úpravy odpadového hospodářství
 • Cíle v oblasti nakládání s komunálními odpady na úrovni EU a ČR a nástroje k jejich dosažení
 • Nová právní úprava odpadového hospodářství (odpady, výrobky s ukončenou životností, obaly)
 • Klíčové změny v oblasti právní úpravy nakládání s odpady
 • Základní systém nakládání s komunálním odpadem (obec – fyzické osoby)
 • Možnosti využití obecního systému pro nakládání s jinými odpady
 • Poplatky za komunální odpad
 • Obec a nakládání s vybranými výrobky
 • Poplatek za ukládání odpadů na skládky
 • Odpovědnost za přestupky, nápravná opatření („černé“ skládky)

2) Celodenní prezenční seminář: čtvrtek, 9. 6. 2022 | 9:00 – 15:30 
Jak snižovat produkci směsného odpadu ve vaší obci
 • Současný stav nakládání s komunálními odpady v ČR a jeho přechod k oběhovému hospodářství – lze splnit cíle roku 2025?
 • Jak posoudit stav odpadového hospodářství konkrétní obce
  • zdroje informací
  • vybrané indikátory
  • doporučená produkce směsného odpadu
  • složení komunálních odpadů
 • Jak snížit produkci směsného odpadu v obci
  • význam osvěty
  • optimalizace velikosti popelnic a frekvence jejich svozu
  • motivační systémy uplatňované v ČR – PAYT, D-t-D, MESOH atd.
  • jejich přednosti a nevýhody
  • příklady řešení konkrétních obcí

3) Půldenní prezenční seminář: pátek, 10. 6. 2022 | 9:00 – 13:00 
Jak optimalizovat stávající systém třídění odpadů v obci, význam prevence
 • Optimalizace nakládání s vybranými druhy odpadu
  • bioodpady
  • papír
  • plast
  • sklo
  • kovy
  • objemné odpady
 • Možnosti předcházení vzniku odpadů v obcích

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru