Menu

Moduly kurzu Obchodní právo pro manažery

1) Celodenní seminář: pondělí, 29. 5. 2017 (9.00 - 15.30 hod)
Nejvýznamnější parametry chytré a férové obchodní smlouvy
 • Volba smluvního typu, označování a výběr účastníků smlouvy
 • Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, statutární orgány, zaměstnanci a zástupci
 • Ochrana slabší strany smlouvy
 • Předsmluvní fáze – vyjednávání kontraktu, důsledky nepoctivého vedení kontraktace a rizika při jeho ukončení
 • Možné způsoby uzavírání smlouvy, návrh a jeho přijetí
 • Význam a role obchodních podmínek vůči smlouvě jako takové
 • Používání rámcových smluv
 • Platnost a účinnost smlouvy, odložení a podmínky
 • Možnosti a rizika zneplatnění smlouvy (neurčitost, nesrozumitelnost ujednání, zdánlivost, uzavření v omylu apod.)
 • Změny smlouvy a dodatky smluv
 • Ukončení smlouvy formou výpovědi a odstoupení, právní důsledky
 • Úroky z prodlení a další důsledky prodlení
 • Smluvní pokuty a jiné formy zajištění a utvrzení dluhu
 • Náhrada škody a možnost její smluvní limitace
 • Soudní spory v obchodních vztazích, rozhodčí řízení
2) Distanční samostudium: 30. 5. – 11. 6. 2017
 • Dle zadání lektora s využitím publikace Úplné znění Nového občanského zákoníku
 • Zpracování případové studie:
  • revize a oponentura návrhu smlouvy
  • o návrh řešení obchodního případu / sporu
3) Celodenní seminář: pondělí, 12. 6. 2017 (9.00 - 15.30 hod)
Typy obchodních smluv a jejich využití
 • Smlouvy o zboží a službách
  • jak správně definovat předmět smlouvy
  • charakteristické vlastnosti zboží a služeb a jak je ve smlouvě specifikovat
  • odlišení od jiných typů smluv a nutné parametry tohoto typu kontraktu
  • problematika vad a nároků z nich
  • změny a ukončení
 • Doprovodné dodací smlouvy a doložky
  • povinnost dodat zboží versus nabytí vlastnického práva
  • převzetí zboží a služby ze strany kupujících
  • důkazy o dodání a právo měnit přepravní smlouvu
 • Smlouvy autorské a licenční
  • úprava licenční smlouvy v novém občanském zákoníku
  • smluvní princip ochrany a licence u autorských práv
  • registrační princip ochrany a licence u ochranných známek atd.
 • Obchodní a soudní případy k vybraným typům smluv
4) Distanční samostudium: 13. 6. – 22. 6. 2017
 • Dle zadání lektora s využitím publikace Úplné znění Nového občanského zákoníku
5) Celodenní seminář: pátek, 23. 6. 2017 (9.00 - 15.30 hod)
Právo v mezinárodním obchodě
 • Odlišnosti přeshraničních smluvních vztahů od vnitrostátních smluvních vztahů
 • Rozhodující právní předpisy, vztahy mezi českým právem, mezinárodním právem soukromým a evropským právem
 • Nařízení Řím I a jeho aplikace na praktické případy
 • Nařízení Brusel I bis a jeho aplikace na praktické případy
 • Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a její aplikace na praktické případy
 • Jak by měla vypadat přeshraniční smlouva v praxi
 • Zajištění závazků z mezinárodních právních vztahů
 • Vymáhání pohledávek z mezinárodních právních vztahů
6) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru