Menu

Moduly kurzu Obchodní a finanční právo

1) Celodenní seminář: pátek, 21. 10. 2016 (9.00 - 15.30 hod)
Nejvýznamnější parametry chytré a férové obchodní smlouvy  
 • Volba smluvního typu, označování a výběr účastníků smlouvy
 • Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, statutární orgány, zaměstnanci a zástupci
 • Ochrana slabší strany smlouvy
 • Předsmluvní fáze – vyjednávání kontraktu, důsledky nepoctivého vedení kontraktace a rizika při jeho ukončení
 • Možné způsoby uzavírání smlouvy, návrh a jeho přijetí
 • Význam a role obchodních podmínek vůči smlouvě jako takové
 • Používání rámcových smluv
 • Platnost a účinnost smlouvy, odložení a podmínky
 • Možnosti a rizika zneplatnění smlouvy (neurčitost, nesrozumitelnost ujednání, zdánlivost, uzavření v omylu apod.)
 • Změny smlouvy a dodatky smluv
 • Ukončení smlouvy formou výpovědi a odstoupení, právní důsledky
 • Úroky z prodlení a další důsledky prodlení
 • Smluvní pokuty a jiné formy zajištění a utvrzení dluhu
 • Náhrada škody a možnost její smluvní limitace
 • Soudní spory v obchodních vztazích, rozhodčí řízení
2) Distanční samostudium: 22. 10. 2016 – 10. 11. 2016
 • Dle zadání lektora s využitím publikace Úplné znění Nového občanského zákoníku
 • Zpracování případové studie:
  • revize a oponentura návrhu smlouvy
  • o návrh řešení obchodního případu / sporu
3) Celodenní seminář: pátek, 11. 11. 2016 (9.00 - 15.30 hod)
Typy obchodních smluv a jejich využití
 • Smlouvy o zboží a službách
  • jak správně definovat předmět smlouvy
  • charakteristické vlastnosti zboží a služeb a jak je ve smlouvě specifikovat
  • odlišení od jiných typů smluv a nutné parametry tohoto typu kontraktu
  • problematika vad a nároků z nich
  • změny a ukončení
 • Doprovodné dodací smlouvy a doložky
  • povinnost dodat zboží versus nabytí vlastnického práva
  • převzetí zboží a služby ze strany kupujících
  • důkazy o dodání a právo měnit přepravní smlouvu
 • Smlouvy autorské a licenční
  • úprava licenční smlouvy v novém občanském zákoníku
  • smluvní princip ochrany a licence u autorských práv
  • registrační princip ochrany a licence u ochranných známek atd.
 • Obchodní a soudní případy k vybraným typům smluv
4) Distanční samostudium: 12. 11. 2016 – 1. 12. 2016
 • Dle zadání lektora s využitím publikace Úplné znění Nového občanského zákoníku
5) Celodenní seminář: pátek, 2. 12. 2016 (9.00 - 16.00 hod)
Obchodní právo s vazbou na právo finanční
 • Základní smluvní typy (příkazní a komisionářská smlouva, smlouva o úvěru, smlouva o vkladu, smlouva o platebních službách, smlouva o úschově, smlouva o správě majetku, inominátní /nepojmenované/ smlouvy)
 • Úvěr jako základní aktivní produkt banky pro firmy
  • žádosti o úvěr
  • podmínky úvěru
  • typy úvěrů podle různých kritérií
  • smlouva o úvěru
 • Refinancování
 • Investiční nástroje jako prostředek k získání peněžních prostředků
 • Alternativní formy financování (leasing, faktoring, forfaiting, projektové financování)
 • Směnky a plnění ze směnek, převod směnky
 • Dokumentární platební styk a financování obchodu
 • Zajišťovací a utvrzovací nástroje úvěrů (podle různých kritérií)
  • zástava nemovitostí
  • zástava cenných papírů
  • zástava pohledávek
  • zajišťovací převod práva
  • smluvní pokuta
  • uznání závazku
  • ručení
  • aval směnky apod.
 • Vymáhání pohledávek
 • Prodej pohledávek z portfolií bank
6) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru