Menu

Moduly kurzu Nemovitosti v ÚSC

1) Celodenní seminář: pátek, 17. 4. 2020 (9.00 – 12.45)
Nemovitosti v ÚSC a nakládání s nimi
 • Rozhodování o nemovitém majetku
  • pravomoci rady, zastupitelstva a starosty, primátora, hejtmana
  • schvalování smluv příslušnými orgány ÚSC (nájemní a pachtovní smlouva, smlouva o právu stavby aj.)
  • odpovědnost zastupitelů za nesprávné rozhodnutí
 • Zveřejnění záměru nakládání s majetkem ÚSC a nejčastější chyby v praxi
 • Nakládání s nemovitým majetkem ve vztahu k GDPR
 • Povinnosti obcí směrem ke katastru nemovitostí
  • ÚSC jako účastník řízení
  • součinnostní povinnosti ve vztahu ke správě katastrálních území vyplývající z katastrálních předpisů
  • návrh na vklad a jeho náležitosti – nejčastější chyby a možnost jejich opravy
  • povinné přílohy návrhu na vklad

2) Distanční samostudium: 18. 4. - 13. 5. 2020
 • Účastníci se zaměří na osvojení ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, a sice § 38 - § 41, které se vztahují k hospodaření obcí.
 • Účastníci si samostatně vyhledají všechna ustanovení zákona č. 256/2013 Sb. katastrálního zákona a katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., kde se ukládají povinnosti obcím nebo se obcím přiznávají konkrétní práva. Tato ustanovení si účastníci následně osvojí.

3) Celodenní seminář: čtvrtek, 14. 5. 2020 (9.00 – 15.30)
Nemovitost a její stavba v ÚSC
 • Nemovitosti, jejich součásti a příslušenství
  • rozdělení nemovitých věcí na hmotné a nehmotné a aplikace superficiální zásady
 • Právní režim staveb
  • kdy je stavba součástí pozemku a kdy je samostatnou věcí ve smyslu práva
  • výjimky pro stavby ve smyslu občanskoprávním, které i nadále zůstávají samostatnou věcí
 • Stavby na cizím pozemku
  • stavby oprávněné a neoprávněné
  • co je to přestavek
  • předkupní právo mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby
 • ÚSC a právo stavby
  • právo stavby jako systémová výjimka ze superficiální zásady
  • praktické příklady jeho uplatnění
  • vznik a zánik práva stavby a práva a povinnosti z práva stavby
 • Vztahy ÚSC s developery
  • kooperační smlouvy mezi ÚSC a developerem
  • k čemu všemu se ÚSC může legálně zavázat a co vše může legálně požadovat
 • Dopady zákona o registru smluv na praxi ÚSC ve vztahu k nemovitostem
  • smluvní praxe ÚSC ve vztahu k nemovitým věcem
  • dosavadní zkušenosti a případná judikatura

4) Distanční samostudium: 15. 5. - 15. 6. 2020
 • Účastníci si vyhledají v rámci svých kompetencí alespoň tři stavby, které jsou zapsány v katastru nemovitostí jako samostatné nemovité věci a zdůvodní si oprávněnost takového zápisu.
 • Účastníci zpracují krátký vzorový příklad vzniku přestavku a jeho zápisu do katastru nemovitostí, včetně procedurálních náležitostí postupu obce.
 • Účastníci zpracují krátkou úvahu na téma, jaké spatřují výhody a nevýhody práva stavby při využití obecního pozemku.

5) Celodenní seminář: úterý, 16. 6. 2020 (9.00 – 15.30)
Věcná břemena, pronájem, nabývání a prodej nemovitého majetku
 • ÚSC jako oprávněná či zavázaná z věcného břemene
  • rozdíl mezi služebností a reálným břemenem (včetně vazby na zákon o obcích)
 • ÚSC jako pronajímatel nebo propachtovatel nemovitého majetku
  • rozdíl mezi nájmem a pachtem
  • co rozhoduje při volbě právní úpravy
 • Města a obce jako pronajímatelé bytů
  • ochrana nájemce jakožto slabší smluvní strany
  • nájemné, kauce a úhrada služeb spojených s nájmem
  • skončení nájmu, zejména výpovědí pronajímatele
 • ÚSC jako pronajímatel či propachtovatel prostorů sloužících podnikání
 • Převod vlastnického práva k věci nemovité
  • smluvní ujednání a zaplacení kupní ceny

6) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru