Menu

Moduly kurzu Mezinárodní zdaňování

1) Online seminář: úterý, 5. 10. 2021 
 • Úvod do problematiky mezinárodního zdaňování
 • Daňový rezident versus daňový nerezident
 • Prokazování daňové rezidence
 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich aplikace
 • Vyloučení dvojího zdanění
 • Závislá činnost
 • Zadání příkladů k samostudiu

Distanční samostudium: 6. 10. – 20. 10. 2021 
 • Příklad – určení daňové rezidence
 • Příklad na mezinárodní zdanění – závislá činnost

2) Online seminář: čtvrtek, 21. 10. 2021 
 • Příjmy daňových nerezidentů ze zdrojů v ČR
 • Příjmy daňových rezidentů ze zdrojů v zahraničí
 • Problematika zdaňování příjmů dosahovaných prostřednictvím stálých provozoven
 • Tuzemská i mezinárodní právní úprava převodních cen
 • Spojené osoby – definice
 • Směrnice OECD o převodních cenách
 • Princip tržního odstupu
 • Rozložení důkazního břemene
 • Srovnávací analýza
 • Funkční profily společností

Distanční samostudium: 22. 10. – 8. 11. 2021 
 • Příklad na vznik a zdanění stálé provozovny
 • Sestavení funkční a rizikové analýzy

3) Online seminář: úterý, 9. 11. 2021 
 • Metoda srovnatelné nezávislé ceny
 • Metoda při opětovném prodeji
 • Metoda nákladů a přirážky
 • Transakční metoda čistého rozpětí
 • Metoda profit split
 • Výběr správné metody převodních cen
 • Dokumentace k převodním cenám
 • Benchmark analýza
 • Přeshraniční spory a jak jim předcházet

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru