Menu

Moduly kurzu Logopedické minimum pro MŠ 2022

1) Online seminář: středa, 14. 9. 2022 
Vývoj dětské řeči od A do Z
 • Co všechno ovlivňuje vývoj řeči
 • Jednotlivé jazykové roviny ve vývoji řeči a jazyka dítěte
 • Fyziologický vývoj řeči dítěte od narození do 1 roku
 • Optimální vývoj řeči dítěte od 1 roku do 6/7 let
 • Projevy narušené komunikační schopnosti v předškolním věku
 • Identifikace dětí s narušenou komunikační schopností v MŠ
 • Nástroje ke zjištění kvality vývoje řeči u dětí předškolního věku
 • Kdy navštívit logopeda
 • Logopedická prevence (primární, sekundární, terciární)

2) Online seminář: čtvrtek, 15. 9. 2022 
Logopedická prevence v MŠ
 • Organizace logopedické prevence v MŠ
 • Obsahové zaměření logopedické prevence realizované v MŠ
 • Praktické náměty pro rozvoj dílčích oblastí logopedické prevence
  • motoriky (hrubé, jemné, oromotoriky a grafomotoriky)
  • sluchové percepce
  • zrakové percepce
  • foneticko-fonologické jazykové roviny (sluchové rozlišování hlásek a jejich výslovnost)
  • lexikálně-sémantické jazykové roviny (porozumění řeči a jejího významu)
  • morfologicko-syntaktické jazykové roviny (užívání jednotlivých slovních druhů, ohýbání slov, tvoření vět a souvětí)
  • pragmatické jazykové roviny jako součást logopedické prevence (užití řeči v praxi, v sociálním kontextu)
 • Identifikace dětí s rizikem vzniku specifických poruch učení v MŠ
 • Podpora dětí s rizikem vzniku specifických poruch učení v MŠ za účelem snížení tohoto rizika
 • Prevence vzniku poruch hlasu v MŠ

3) Online seminář: pátek, 16. 9. 2022 
Vyvození správné výslovnosti hlásek a podpora dětí s vybranými druhy narušené komunikační schopnosti v MŠ
 • Seznámení s konkrétními postupy pro vyvození hlásek českého jazyka:
  • samohlásky
  • P, B, M
  • V, F
  • K, G, CH, J
  • H
  • T, D, N
  • L
  • Ť, Ď, Ň
  • Č, Š, Ž
  • C, S, Z
  • R
  • Ř
 • Doporučení pro práci s dětmi s vývojovou dysfázií, s balbuties (koktavostí) a s mutismem (oněměním) v MŠ

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru