Menu

Moduly kurzu Interní auditor kvality

1) Celodenní seminář: pátek, 9. 11. 2018 (9.00 – 15.30)
Systém managementu kvality
 • Procesy a procesní řízení v systému managementu kvality
 • Princip PDCA a jeho kroky neustálého zdokonalování
 • Detailní seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 19011 – směrnice pro auditování systémů managementu
 • Dokumentované informace v systému managementu kvality
 • Význam provádění interních auditů managementu kvality pro hodnocení výkonnosti a efektivnosti systému managementu kvality a jeho neustálé zlepšování
 • Místo a role interního auditora ve firmě
 • Typy auditů: systémové, procesní, výrobkové
 • Řízení programu auditů

2) Distanční samostudium: 10. 11. – 29. 11. 2018
 • ČSN EN ISO 19001 – Směrnice pro auditování systémů managementu – detailní seznámení s definicemi a pojmy
 • Zpracování programu auditů

3) Celodenní seminář: pátek, 30. 11. 2018 (9.00 – 15.30)
Plánování a příprava auditu
 • Výběr auditorů
 • Zpracování dotazníku
 • Zahájení auditu, úvodní pohovor s vedoucím auditovaného útvaru, harmonogram auditu
 • Prověřování na pracovištích, kladení otázek a záznam zjištění, sběr důkazů z auditu, sledování provádění činností v procesech
 • Schůzka auditního týmu po auditu a příprava hodnocení auditu
 • Vedení závěrečného pohovoru, shrnutí zjištění a hodnocení auditu
 • Zpracování závěrečné zprávy z auditu
 • Stanovení opatření k zjištěním z auditu

4) Distanční samostudium:
 1. 12. - 13. 12. 2018
 • Zpracování plánu auditu
 • Zpracování formuláře s otázkami pro audit

5) Celodenní seminář: pátek, 14. 12. 2018 (9.00 – 15.30)
Vyhodnocení interního auditu a kritické situace
 • Praktický nácvik interního auditu, posuzování shoda - neshoda
 • Vyhodnocení programu auditů, informování managementu, vstup pro přezkoumání QMS
 • Kompetence a hodnocení auditorů
 • Požadavky na interní auditory - osobnost interního auditora, odborné znalosti, dovednosti, schopnosti, vedení týmu auditorů
 • Hodnocení interních auditorů a neustálé zlepšování
 • Praktické zkušenosti lektora z provádění auditů
 • Taktika a technika auditování
 • Psychologie provádění auditu
 • Kritické situace v průběhu auditu a jak je zvládnout

6) Závěr: 
Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru