Menu

Moduly kurzu Hospodářka školy 2023

1) Online seminář: čtvrtek, 2. 3. 2023 
Specifika činnosti hospodářky školy
 • Pracovní náplň, obsah činností, vzájemné vazby na jiné profese
 • Základní legislativní rámec pro funkci hospodářky školy
Administrativa a její agenda
 • Struktura a obsah administrativní činnosti školy
 • Spisová služba jako nedílná součást provozu školy
 • Evidence žáků (včetně online)
 • Evidence úrazů

Distanční samostudium dle zadání: 3. 3. – 8. 3. 2023 
 • Stanovení pracovní náplně hospodářky školy, případová studie
 • Praktické příklady evidence úrazů žáků, případová studie

2) Online seminář: čtvrtek, 9. 3. 2023 
Administrativně provozní činnosti
 • Zajišťování oprav
 • Komunikace s institucemi a organizacemi
 • Zajišťování čerpání FKSP pro zaměstnance, vyhl. 114/ 2002 Sb.
 • Pronájmy pro ostatní složky a subjekty
Vedení pokladny
 • Pravidla vedení pokladny
 • Postup při vedení pokladny
 • Kontrola pokladny, zůstatek v pokladně, směrnice jako podpůrný mechanismus

Distanční samostudium dle zadání: 10. 3. – 15. 3. 2023 
 • Praktické příklady na vedení pokladny, případová studie
 • Příklad pronájmu a tvorba správné a přínosné nájemní smlouvy

3) Online seminář: čtvrtek, 16. 3. 2023 
Cestovní příkazy a cestovní náhrady
 • Legislativa k cestovním náhradám
 • Obsah cestovních příkazů
 • Správné vyúčtování cestovních náhrad
Evidence majetku a inventarizace
 • Dělení majetku a jeho nakládání (dlouhodobý, hmotný, nehmotný...)
 • Správná evidence majetku, jeho ocenění

Distanční samostudium dle zadání: 17. 3. – 30. 3. 2023 
 • Praktické příklady na cestovní náhrady, případová studie

4) Online seminář: pátek, 31. 3. 2023 
Evidence majetku a inventarizace
 • Postup inventarizace, inventarizační soupisy
 • Inventarizační komise (druhy, možnosti)
 • Vyřazení majetku v souladu se zákonem
Archivnictví
 • Zásady archivování
 • Praktické příklady

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru