Menu

Moduly kurzu Finanční řízení v příspěvkových org.

1) Celodenní seminář: pátek, 2. 3. 2018 (9.00 – 15.30)
Specifika a nástroje finančního řízení příspěvkových organizací
 • K čemu slouží finanční řízení a jeho jednotlivé součásti
 • Jaký je základní proces finančního řízení příspěvkové organizace
 • Jak finanční řízení navazuje na strategii příspěvkové organizace
 • Role účetnictví a výkaznictví ve finančním řízení
 • Nástroje finančního řízení aneb úvod do světa:
  • rozpočtů
  • kalkulací
  • měření a řízení výkonnosti
 
2) Distanční samostudium: 3. 3. – 22. 3. 2018
 • Popis struktury a nástrojů finančního řízení organizace, její sekce, odboru nebo oddělení dle volby účastníka kurzu
 
3) Celodenní seminář: pátek, 23. 3. 2018 (9.00 – 15.30)
Účetní výkazy, řízení nákladů a kalkulace cen
 • Co nám mohou prozradit účetní výkazy
  • o majetku, závazcích, nákladech a výnosech organizace a jejich vazbách na finanční řízení
 • Efektivní využívání dostupných zdrojů
  • kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynakládání finančních prostředků
  • vazba na příslušné legislativní požadavky
 • Řízení nákladů – jaké existují náklady a jak je lze řídit
 • Kalkulace a strategie stanovování cen u poskytovaných služeb
  • náklady na jednotlivé klienty, činnosti nebo služby
  • jakým způsobem a v jaké výši je lze zpoplatnit
 • Základy finančního řízení programů a projektů
  • jak měřit jejich přínos na finanční bázi a jak jej komunikovat
 
4) Distanční samostudium: 24. 3. – 12. 4. 2018
 • Příprava rozpočtu, resp. finančního plánu pro organizaci, její sekci, odbor nebo oddělení, případně pro program nebo projekt organizace dle volby účastníka kurzu.

 
5) Celodenní seminář: pátek, 13. 4. 2018 (9.00 – 15.30)
Finanční plány a rozpočty
 • Jaké jsou funkce finančních plánů a rozpočtů
 • Jak se rozpočty sestavují: základní rozpočtovací tipy a triky
 • Jak se rozpočty vyhodnocují: nastavení systému reportingu a jeho následné využití
 • Specifika finančního a nefinančního reportingu:
  • jaké nástroje lze využít
  • jaká je vypovídací schopnost i omezení reportovaných údajů?
 • Řízení finančních a nefinančních rizik
 • Role interního a externího auditu
 
6) Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru