Menu

Moduly kurzu Finanční řízení školy 2022

1) Online seminář: čtvrtek, 14. 4. 2022 
 • Právní postavení škol v souvislosti se zdroji financování
 • Náklady školy, jejich členění a správné použití v praxi
 • Zdroje financování veřejných škol a jejich správné vynakládání
 • Nový způsob financování od roku 2020, jeho benefity a možná úskalí
  • legislativní rámec reformy
  • zdroje a jejich výše dle nového způsobu
  • možnosti řešení hraničních situací
  • organizace školy v závislosti na PHmax pro jednotlivé druhy škol apod.
    
Distanční samostudium dle zadání: 15. 4. – 18. 4. 2022 
 • Vypočtěte PHmax vaší školy a porovnejte s PHškoly
 • Vyhodnoťte danou situaci z pohledu dostatečnosti finančních prostředků

2) Online seminář: úterý, 19. 4. 2022 
 • Výkaznictví jako podklad pro správné získání finančních prostředků (P1c-01, P1d-01, matrika…)
 • Financování nepedagogických pracovníků
  • výpočet normativů na ředitelství, na pracoviště, na třídu
  • příklad výpočtu normativu u spojených MŠ a ZŠ
  • závislost finančních prostředků na daném normativu
  • limit zaměstnanců atd.
 • Správné sestavení rozpočtu školy
  • příklady porušení rozpočtové kázně
  • závazné ukazatele pro státní dotace
 • Fondy příspěvkových organizací
  • fond odměn
  • rezervní fond
  • fond investic
  • jejich tvorba a použití

Distanční samostudium dle zadání: 20. 4. – 25. 4. 2022 
 • Vypočtěte normativ nepedagogických pracovníků a vyhodnoťte danou situaci pro vaši školu

3) Online seminář: úterý, 26. 4. 2022 
 • Legislativa dotýkající se FKSP a jeho tvorba
  • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů a ostatní právní předpisy související s FKSP
 • Základní příděl a jeho výše – z čeho lze tvořit fond a z čeho ne
  • sestavení rozpočtu
  • ukládání finančních prostředků rozpočtu
  • působení odborové organizace apod.
 • Hospodaření s FKSP – čerpání fondu dle §4 –14
  • pořízení hmotného majetku
  • půjčky na bytové účely
  • příspěvek na závodní stravování
  • příspěvek na dopravu do zaměstnání
  • stravování, rekreace
  • příspěvek na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport
  • výměnné akce, sociální výpomoci a zápůjčky
  • penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, pojistné na soukromé životní pojištění, příspěvek odborové organizaci, poskytnutí darů

4) Online seminář: čtvrtek, 28. 4. 2022 
 • Doplňková činnost a její možnosti
  • zásady správné realizace
  • její benefity a úskalí
 • Dary jako možný zdroj financování
 • Ostatní možné zdroje financování z projektů a programů EU v oblasti školství a jejich správné použití v souladu s legislativou v ČR
Nahoru