Menu

Moduly kurzu Finanční řízení MŠ

1) Celodenní prezenční seminář: pátek, 5. 11. 2021 | 9:00 – 15:30 
 • Právní postavení mateřských škol a jeho vliv na způsob jejich hospodaření
 • Zdroje pravidel pro hospodaření MŠ
  • souhrn a výklad právních předpisů pro hospodaření mateřských škol
 • Hospodaření s majetkem školy
  • členění majetku
  • formy jeho využití
 • Kompetence zřizovatele v oblasti hospodaření MŠ
   
Distanční samostudium: 6. 11. – 25. 11. 2021 
 • V rámci samostudia si upevníte znalosti z prvního semináře a upřesníte odpovědi na následující otázky:
  • kdo schvaluje rozpočet MŠ zřízené ÚSC
  • význam označení majetku DDHM, DHM, DDNM, DNM, zdroje na pořízení
  • co lze vzhledem k hospodaření MŠ zjistit ze zřizovací listiny

2) Celodenní prezenční seminář: pátek, 26. 11. 2021 | 9:00 – 15:30 
 • Rozpočet MŠ a jeho schvalování
  • členění rozpočtových prostředků a jejich zdroje
  • účelovost finančních prostředků
 • Pravidla rozpisu neinvestiční dotace MŠMT
  • určení PHmax a PHAmax mateřské školy
  • normativy provozních zaměstnanců
  • krajské normativy pro školní jídelny
  • význam Výkazu P1c-01 a výkazu P1d-01 (financování podpůrných opatření)
 • Význam Směrnice čj. MŠMT-14281/2018
 • Čerpání rezervy, dohodovací řízení, provozní rozpočet

Distanční samostudium: 27. 11. – 9. 12. 2021 
 • V rámci samostudia si upevníte znalosti z druhého semináře a upřesníte odpovědi na následující otázky:
  • znám všechny možné zdroje financování
  • umím si spočítat PHmax, PHAmax
  • umím odhadnout počet zaměstnanců pro nový kalendářní rok
  • umím vykázat asistenta pedagoga z podpůrných opatření a asistenta pedagoga ve speciální třídě
  • může krajský úřad stanovit jako závazný ukazatel prostředky na ONIV

3) Celodenní prezenční seminář: pátek, 10. 12. 2021 | 9:00 – 15:30 
 • Jak na rozpočtové změny
 • Hospodaření se mzdovými prostředky
 • Jak s financemi z doplňkové činnosti
 • Hospodářský výsledek a jeho vliv na fondy
 • Hospodaření s FKSP – čerpání fondu
  • pořízení hmotného majetku
  • půjčky na bytové účely
  • příspěvek na závodní stravování
  • příspěvek na dopravu do zaměstnání
  • stravování, rekreace, dovolená
  • příspěvek na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport
  • výměnné akce, sociální výpomoci a zápůjčky
  • penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, pojistné na soukromé životní pojištění, příspěvek odborové organizaci, poskytnutí darů

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru