Menu

Moduly kurzu Finanční řízení měst a obcí 2019

1) Celodenní seminář: pátek, 13. 9. 2019 (9.00 – 15.30)

Rozpočet, rozpočtový proces, finanční kontrola

 • základní charakteristiky rozpočtu územních samosprávných celků
 • malá rozpočtová pravidla a pravidla rozpočtové odpovědnosti
 • metody sestavování rozpočtu a samotný rozpočtový proces
 • dělení příjmů a výdajů, rozpočtová skladba
 • vymezení finanční kontroly a auditu
 • modelové příklady a příklady z reálné praxe
 • diskuze, sdílení zkušeností mezi účastníky
2) Distanční samostudium: 14. 9. – 3. 10. 2019
 • Obsahem distančního samostudia bude prostudování stanovené literatury a vypracování úkolu.
3) Celodenní seminář: pátek, 4. 10. 2019 (9.00 – 15.30)
Příjmy územních rozpočtů
 • základní atributy jednotlivých typů příjmů územních rozpočtů
 • daňové příjmy jako hlavní zdroje naplňování potřeb samospráv
 • problematika dotací a transferů
 • příspěvek na přenesenou státní správu
 • problematika nedaňových příjmů a návratné finanční pomoci
 • příklady z reálné praxe
 • diskuze, sdílení zkušeností mezi účastníky
Výdaje územních rozpočtů
 • typy výdajů územních rozpočtů
 • běžné a kapitálové výdaje (různorodost dle preferencí a potřeb občanů dané municipality)
 • problematika zabezpečování veřejných statků
 • problematika efektivnosti výdajů územních rozpočtů
 • příklady z reálné praxe
 • diskuze, sdílení zkušeností mezi účastníky
4) Distanční samostudium: 5. 10. – 24. 10. 2019
 • Distanční samostudium bude zaměřeno na zpracování modelového případu zaměřeného na rozpočtovou odpovědnost obce.
5) Celodenní seminář: pátek, 25. 10. 2019 (9.00 – 15.30)
Majetek územní samosprávy
 • vlastnictví majetku a možnosti jeho využívání
 • význam vlastnictví majetku, druhy majetku, jeho evidence a způsoby oceňování
 • převody majetku státu do vlastnictví územních samospráv
 • zákon o majetku a metodiky Ministerstva financí
 • příklady z reálné praxe
Zadluženost územních samospráv a její vývoj
 • vývoj zadluženosti, struktura dluhu územních samospráv, jejich proměna v čase, vazba mezi příčinami zadluženosti a následnými dopady a možností regulace zadluženosti
 • vliv zadluženosti obce na funkce a poskytování veřejných služeb
 • sankcionování obce při výrazné zadluženosti
 • politické dopady zadluženosti
 • jmenování správce obce
 • příklady z reálné praxe
6) Závěr: Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru