Menu

Moduly kurzu Finanční řízení 25.3.2022

1) Online seminář: pátek, 25. 3. 2022 
Specifika a nástroje finančního řízení příspěvkových organizací
 • Jaké jsou základní součásti finančního řízení v příspěvkové organizaci?
 • Jaké legislativní požadavky ovlivňují finanční řízení v příspěvkové organizaci a jak?
 • Jak funguje účetnictví a co se lze dozvědět z účetních výkazů?
 • Jak finanční řízení navazuje na strategii příspěvkové organizace
   
Distanční samostudium: 26. 3. – 7. 4. 2022 
 • Popis vybraného nástroje finančního řízení organizace, její sekce, odboru nebo oddělení dle volby účastníka kurzu. Je způsob, jakým je tento nástroj ve vaší organizaci využíván, vyhovující? A jaké změny byste případně navrhovali?

2) Online seminář: pátek, 8. 4. 2022 
Řízení nákladů a kalkulace cen
 • Úvod do řízení nákladů
 • Co je to kalkulace a jaké jsou metody jejího sestavení?
  • přímé a nepřímé náklady v kalkulaci
  • metody přiřazování nepřímých nákladů
  • alokace a alokační fáze
  • kalkulační vzorce
 • Odlišnosti kalkulací při řešení různých rozhodovacích úloh
  • kalkulace nákladů versus kalkulace ceny, strategie stanovování cen u poskytovaných služeb
  • procesní pohled na náklady – kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit (activity-based costing)
  • náklady komplexity a náklady z pohledu teorie omezení

Distanční samostudium: 9. 4. – 28. 4. 2022 
 • Jakým způsobem jsou do finančního řízení Vaší organizace implementovány vybrané legislativní požadavky? Je způsob, jakým jsou implementovány, vyhovující? A jaké změny byste případně navrhovali?

3) Online seminář: pátek, 29. 4. 2022 
Finanční plány a rozpočty
 • Jaké jsou funkce finančních plánů a rozpočtů
  • kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynakládání finančních prostředků a vazba na příslušné legislativní požadavky
  • vazba plánů a rozpočtů na oblast veřejného nakupování
 • Jak se rozpočty sestavují: základní rozpočtovací tipy a triky
 • Jak se rozpočty vyhodnocují: nastavení systému reportingu a jeho následné využití
 • Specifika finančního a nefinančního reportingu:
  • jaké nástroje lze využít
  • jaká je vypovídací schopnost i omezení reportovaných údajů?
 • Řízení finančních a nefinančních rizik
 • Role interního a externího auditu

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru