Menu

Moduly kurzu Finanční plánování 2023

1) Online seminář: pondělí, 17. 4. 2023 
Klíčové vstupy pro finanční plánování (generátory hodnoty)
 • úvod do finančního plánování – cíle, obsah a struktura finančního plánu
 • užití finančního plánu a jeho vazba na byznys plán společnosti
 • komponenty finančního plánu a jejich různé účely
 • základní schéma finančního plánu – význam a návaznosti jednotlivých částí
 • generátory hodnoty jako základní stavební kameny finančního plánu – plánování výnosů, nákladů, marží, investic, financování a cash flow
   
Distanční samostudium dle zadání: 18. 4. – 4. 5. 2023 
Strategická analýza a plán tržeb
 • dílčí části strategické analýzy
 • poznání trhu a hodnototvorných faktorů
 • identifikace konkurence a obdobných společností

2) Online seminář: pátek, 5. 5. 2023 
Finanční plán jako systém
 • relevantní trh jako klíčový parametr financí podniku
 • finanční analýza a její význam pro podnikové plánování
 • plánování investic a finanční rozhodování
 • financování podniku a jeho plánování
 • finance podniku jako systém
 • sestavení plánované výsledovky
 • sestavení plánované rozvahy
 • sestavení plánovaného výkazu cash-flow

Distanční samostudium dle zadání: 6. 5. – 18. 5. 2023 
Případová studie
 • samostatné sestavení vlastního finančního plánu

3) Online seminář: pátek, 19. 5. 2023 
Pokročilé aspekty finančního plánování
 • problémy při predikcích položek finančního plánu
 • zkreslování finančních plánů
 • techniky použitelné v rámci finančního plánování (statistické analýzy, regresní vztahy apod.)
 • praktické příklady problémů objevujících se při finančním plánování
 • systematizace finančních plánů

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru