Menu

Moduly kurzu Facility management 2021

1) Online seminář: pátek, 21. 5. 2021 
Základní pravidla a principy zavádění a řízení facility managementu
 • Aktuálně platné standardy pro facility management (EN 15221, ISO 55000, ISO 41000) a jejich význam
 • Vztah Asset managementu, Property managementu a facility managementu
 • Problematika strategické, taktické a provozní úrovně řízení
 • Formy a způsob zajištění FM služeb
 • Jaké služby spadají do facility managementu
 • Silné a slabé stránky insourcingu a outsourcingu, aneb co je výhodné zajistit dodavatelsky
 • Průběh implementace integrovaného facility managementu do organizace krok za krokem
 • Infrastrukturální (technický) facility management a jeho role v celém oboru
  • evidence majetku a prostor
  • nezbytná dokumentace technické správy v kontextu řízení
  • problematika bezpečnosti v oblasti technického FM
  • základy stavební a TZB údržby v kontextu FM podpory
  • význam vyváženosti CAPEX a OPEX financování
    
Distanční samostudium: 22. 5. – 3. 6. 2021 
 • Úkol: analýza zajištění FM služeb ve vlastní organizaci (připravený formulář)

2) Online seminář: pátek, 4. 6. 2021 
Smluvní zajištění FM služeb a příprava výběrového řízení na FM poskytovatele
 • Základy smluvního zajištění FM podle nových standardů
 • FM smlouvy ve vztahu k legislativě
 • Jak připravovat FM smlouvy
  • co má připravit facility manažer
  • co má dopracovat právník
  • role nákupního úseku v přípravě podkladů
  • nejčastější nedostatky FM smluv
 • Jak by měla vypadat FM smlouva (rámcová)
 • Specifika servisních smluv SLA
 • Na co nezapomenout a čeho se vyvarovat
 • Ostatní smlouvy vyskytující se v oblasti FM
 • Co by mělo být ve výběrovém řízení na FM poskytovatele
 • Výběrová kritéria na FM poskytovatele
 • Workshop: příprava podkladů pro výběrové řízení na poskytovatele FM

Distanční samostudium: 5. 6. – 17. 6. 2021 
 • Úkol: Připravit podklady pro právníka k přípravě SLA smlouvy na konkrétní FM službu

3) Online seminář: pátek, 18. 6. 2021 
Práce s informacemi a dokumenty v FM
 • Jak nakládat s informacemi a dokumenty
 • Pasporty, technické inventarizace, dokumentace, manuál objektu – vše, co je nezbytné pro kvalitní funkci FM
 • Význam požadavkového systému (Help Desku)
 • SW podpora facility managementu
 • Jak vybrat CAFM systém
 • Co by měl obsahovat a jak by měl být využíván CAFM systém
 • Základy sběru dat a informací (amortizace, inventarizace)

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru