Menu

Moduly kurzu Elektronická spisová služba 2022

1) Online seminář: středa, 7. 9. 2022 
Spisová služba a elektronizace státní správy
 • smysl a právní ukotvení spisové služby po novelách zákona o archivnictví a souvisejících předpisů (přehled aktuální legislativy)
 • podatelna a výpravna – požadavky pro vedení v elektronické podobě
 • příjem a evidence
 • výstupní datové formáty
 • konverze dokumentů
 • převod datových formátů
Rozdíly v práci s písemnými a elektronickými dokumenty
 • vyřizování dokumentů na pracovišti
 • oběh dokumentů
 • vyhotovování dokumentů
 • odesílání dokumentů
 • doručenka v elektronických systémech spisové služby
 • ukládání dokumentů (příruční registratura, spisovna, digitální spisovna…)
 • tvorba spisových norem

2) Online seminář: čtvrtek, 8. 9. 2022 
Tvorba, vedení a uzavírání spisů a typových spisů, jmenné rejstříky
 • zásady tvorby spisů
 • podstata spisu, jeho význam, účel a smysl
 • způsoby tvorby a vedení spisu (priorace, sběrný arch)
 • formy spisu (analogový, elektronický, hybridní)
 • podoby spisu (běžný spis, typový spis)
 • nahlížení do spisů (analogové i elektronické)
 • vkládání dokumentů do uzavřených spisů
 • jmenné rejstříky, jako nástroj k systematickému zpracování informací, jejich organizaci a vyhledávání podle fyzických osob, podnikajících fyzických osob či právnických osob
Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností
 • vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností
 • podstata podání, jeho význam, účel a smysl
 • materiální funkce podání
 • formální náležitosti podání
 • možné způsoby podání (osobně, do datové schránky, e-mail, fax, aj.)
 • kontrola podání (bezpečnost, podpisy, datové formáty, obsahová část, aj.
 • časté vady podání a jejich možné důsledky

3) Online seminář: pátek, 9. 9. 2022 
Elektronické podpisy, pečetě a časová razítka
 • význam, účel a princip podpisu, značky, pečetě a časového razítka
 • právní a metodický rámec
 • druhy a úrovně podpisů
 • úředně ověřený elektronický podpis
 • fikce podpisu v ISDS
Skartační řízení
 • úvod do problematiky
 • podstata skartace, její význam, účel a smysl
 • formální náležitosti skartace
 • řádné skartační řízení
 • SIP balíčky (struktura, validita, výstupní datové formáty pro archiv, aj.)
 • transakční protokol ve skartačním řízení
 • trvalý skartační souhlas
 • zničení mimo skartační řízení
 • přejímky

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru