Menu

Moduly kurzu Efektivní správa nemovitostí 10_18

1) Celodenní seminář: pátek, 9. 11. 2018 (9.00 – 15.30)
Základní pravidla a principy zavádění a řízení Facility Managementu
 • Aktuálně platné, resp. připravované standardy pro Facility Management (EN 15221, ISO 55000, ISO 41000) a jejich význam
 • Vztah Asset managementu, Property managementu a Facility managementu
 • Problematika strategické, taktické a provozní úrovně řízení
 • Formy a způsob zajištění FM služeb
 • Jaké služby spadají do Facility managementu
 • Silné a slabé stránky insourcingu a outsourcingu, aneb co je výhodné zajistit dodavatelsky
 • Průběh implementace integrovaného Facility managementu do organizace krok za krokem
 • Infrastrukturální (technický) Facility management a jeho role v celém oboru
  • Evidence majetku a prostor
  • Nezbytná dokumentace technické správy v kontextu řízení
  • Problematika bezpečnosti v oblasti technického FM
  • Základy stavební a TZB údržby v kontextu FM podpory
  • Význam vyváženosti CAPEX a OPEX financování

2) Distanční samostudium: 10. 11. – 29. 11. 2018
 • Na základě knihy Základy facility managementu (lektor je autorem)
 • Úkol: analýza zajištění FM služeb ve vlastní organizaci (připravený formulář)

3) Celodenní seminář: pátek, 30. 11. 2018 (9.00 – 15.30)
Smluvní zajištění FM služeb a příprava výběrového řízení na FM poskytovatele
 • Základy smluvního zajištění FM podle nových standardů
 • FM smlouvy ve vztahu k nové legislativě (NOZ)
 • Jak připravovat FM smlouvy
  • Co má připravit Facility manažer
  • Co má dopracovat právník
  • Role nákupního úseku v přípravě podkladů
  • Nejčastější nedostatky FM smluv
 • Jak by měla vypadat FM smlouva (rámcová)
 • Specifika servisních smluv SLA
 • Na co nezapomenout a čeho se vyvarovat
 • Ostatní smlouvy vyskytující se v oblasti FM
 • Co by mělo být ve výběrovém řízení na FM poskytovatele
 • Výběrová kriteria na FM poskytovatele
 • Workshop: příprava podkladů pro výběrové řízení na poskytovatele FM

4) Distanční samostudium:
 1. 12. – 13. 12. 2018
 • Na základě knihy Základy facility managementu (lektor je autorem)
 • Úkol: Připravit podklady pro právníka k přípravě SLA smlouvy na jednu konkrétní FM službu

5) Celodenní seminář: pátek, 14. 12. 2018 (9.00 – 15.30)
Práce s informacemi a dokumenty v FM
 • Jak nakládat s informacemi a dokumenty
 • Pasporty, technické inventarizace, dokumentace, manuál objektu – to vše je nezbytné pro kvalitní funkci FM
 • Význam požadavkového systému (Help Desku)
 • SW podpora Facility managementu
 • Jak vybrat CAFM systém
 • Co by měl obsahovat a jak by měl být využíván CAFM systém
 • Základy sběru dat a informací (amortizace, inventarizace)

6) Závěr: 
Distanční zkouška – online test – získání certifikátu o absolutoriu

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru