Menu

Moduly kurzu Celní deklarant specialista 2022

1) Online seminář: středa, 10. 8. 2022 
Sazební zařazení zboží pro celní účely, společný celní sazebník EU a TARIC
 • Základní pojmosloví a úvod do problematiky
 • Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží
 • Kombinovaná nomenklatura
 • TARIC
 • Postup při sazebním zařazování zboží
 • Všeobecná interpretační pravidla
 • Příklady z praxe na aplikaci všeobecných interpretačních pravidel
 • Stanoviska k sazebnímu zařazení zboží
 • Závazné informace o sazebním zařazení zboží
 • Důležité zdroje informací v oblasti sazebního zařazení zboží

2) Online seminář: čtvrtek, 11. 8. 2022 
Předpisy pro celní řízení a intrakomunitární obchod
 • Celní řízení
 • Clo, funkce a druhy cel, celní sazby
 • Vznik a zánik celního dluhu
 • Způsoby zajištění celního dluhu
 • Celní status zboží
 • Deklarant + zastupování v celním řízení
 • Celní hodnota – metody celního hodnocení
 • Vliv podmínek INCOTERMS na celní hodnotu – připočitatelné a odpočitatelné položky
 • Celní režimy + jiná naložení se zbožím a zvláštní celní režimy
 • Průběh celního řízení – propuštění x nepropuštění do celního režimu
 • Zjednodušené postupy v celním řízení
 • Fyzická kontrola zboží, odběr vzorků
 • Spolupráce s dozorovými orgány na trhu
 • Celní přestupky
 • Celní preference a prokazování původu zboží
 • Daně při vývozu a dovozu

3) Online seminář: pátek, 12. 8. 2022 
Celní řízení v praxi
 • Pravidla pro vyplňování celního prohlášení v písemné či elektronické podobě
 • Údaje uváděné do jednotlivých odstavců celního prohlášení
 • Vzájemná souvislost a souvztažnost některých odstavců celního prohlášení
 • Důležité údaje a hodnoty mající vliv na výši cla
 • Přílohy celního prohlášení a jejich konkrétní použití
 • Ostatní podklady předkládané při celním řízení
 • Elektronické evidence využívané v rámci celního řízení

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru