Menu

Moduly kurzu Celní deklarant specialista 2020

1) Celodenní seminář: pátek, 13. 3. 2020 (9.00 – 15.30)
Sazební zařazení zboží pro celní účely, společný celní sazebník EU a TARIC
 • Společný celní sazebník EU
 • Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží
 • Kombinovaná nomenklatura
 • TARIC
 • Stanoviska k sazebnímu zařazení zboží
 • Závazné informace o sazebním zařazení zboží
 • Postup při sazebním zařazování zboží
 • Všeobecná interpretační pravidla
   
2) Distanční samostudium: 14. 3. – 29. 3. 2020
 • Samostudium základních principů zařazování různých skupin výrobků, např: zemědělských výrobků, chemických výrobků, kůže, dřeva, papíru, textilu a obuvi, výrobků z keramiky, skla, kamene a drahých kamenů, kovů, strojů a přístrojů
 • Procvičování sazebního zařazování konkrétních druhů zboží dle zadání

3) Dvoudenní seminář: 30. 3. - 31. 3. 2020 (9.00 – 15.30)
Předpisy pro celní řízení a intrakomunitární obchod

1. den: pondělí, 30. 3. 2020 (9,00 - 15,30)
 • Clo, funkce a druhy cel, celní sazby
 • Vznik a zánik celního dluhu
 • Způsoby zajištění celního dluhu
 • Celní status zboží
 • Deklarant + zastupování v celním řízení
 • Celní hodnota – metody celního hodnocení
 • Vliv podmínek INCOTERMS na celní hodnotu – připočitatelné a odpočitatelné položky
 • Celní režimy + jiná naložení se zbožím
 • Zvláštní celní režimy
 • Průběh celního řízení – propuštění do celního režimu
2. den: úterý, 31. 3. 2020 (9,00 - 15,30)
 • Průběh celního řízení – nepropuštění do celního režimu
 • Zjednodušené postupy v celním řízení
 • Fyzická kontrola zboží, odběr vzorků
 • Spolupráce s dozorovými orgány na trhu
 • Celní přestupky
 • Celní preference a prokazování původu zboží
 • Netarifní opatření v dovozu a vývozu
 • Daně při vývozu a dovozu
 • Problematika intrakomunitárního obchodu EU

4) Distanční samostudium: 1. 4. – 19. 4. 2020
 • Samostudium a opakování výše uvedené problematiky dle poskytnutých studijních materiálů
 • Aplikace vhodných příslušných celních režimů na konkrétní obchodní či neobchodní operace dle zadání lektora
 • Vlastní výpočet celního dluhu u právnických či fyzických osob dle konkrétně zadaných obchodních a přepravních podmínek

 
5) Celodenní seminář: pondělí, 20. 4. 2020 (9.00 – 15.30)
Celní řízení v praxi
 • Pravidla pro vyplňování celního prohlášení v písemné či elektronické podobě
 • Údaje uváděné do jednotlivých odstavců celního prohlášení
 • Vzájemná souvislost a souvztažnost některých odstavců celního prohlášení
 • Důležité údaje a hodnoty mající vliv na výši cla
 • Přílohy celního prohlášení a jejich konkrétní použití
 • Ostatní podklady předkládané při celním řízení
 • Elektronické evidence využívané v rámci celního řízení
 
6) Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru