Menu

Moduly kurzu Bezpečná školka 4.3.2022

1) Celodenní prezenční seminář: pátek, 4. 3. 2022 | 9:00 – 15:30 
Právní pohled na řešení každodenních i krizových situací
 • Práva dětí pohledem českého práva
 • Právní otázky rodinného práva, které významně zasahují do agendy ředitelky mateřské školy a do provozu MŠ
  • práva a povinnosti zákonných zástupců dětí
  • praktické příklady řešení v oblasti rodinného práva ve vztahu k MŠ
 • Osobní versus právní (trestní, smluvní) odpovědnost ředitelky, pedagoga či zaměstnance MŠ
  • předávání a vyzvedávání dětí v MŠ
 • Autorské právo u výtvorů vytvořených v MŠ
 • Zpracování osobních údajů – GDPR
 • Praktické příklady řešení v oblasti správního – hlavně školského práva, Školní řád
 • Bezpečí v MŠ versus COVID-19
 • Vnitřní směrnice – co je vhodné a jak je upravovat v MŠ
 • Použití mediace při řešení konfliktních a krizových situací v MŠ

Distanční samostudium: 5. 3. – 24. 3. 2022 
 • Dle zadání lektora si účastník připraví návrh řešení probíraných témat semináře

2) Celodenní prezenční seminář: pátek, 25. 3. 2022 | 9:00 – 15:30 
BOZP a PO v mateřské školce
 • Základní dokumentace MŠ v oblasti BOZP a PO
 • Práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců v MŠ
 • Rizika v MŠ
 • Revize a kontroly v objektech, kontrolní orgány na pracovišti
 • Školení zaměstnanců a bezpečnost u dětí
 • Kategorizace prací a lékařské prohlídky
 • Problematika dětské a pracovní úrazovosti
 • Aplikace nových předpisů v oblasti osobních ochranných prostředků
 • Mimoškolní akce s dětmi – problémy a nebezpečí
 • Problematika požární ochrany v aktuálních předpisech
 • Praktické zkušenosti a příklady z praxe

Distanční samostudium: 26. 3. – 10. 4. 2022 
 • Samostudium dle zadání lektora

3) Celodenní prezenční seminář: pondělí, 11. 4. 2022 | 9:00 – 15:30 
Agresivní chování dětí v MŠ a jak jej zvládnout
 • Příčiny zvýšené agresivity u dětí předškolního věku
 • Formy, směry a dělení agresí dle jejich příčiny i projevů
 • Poruchy chování spojené s agresivitou
 • Řešení agrese v kolektivu předškolního zařízení
 • Ukázky řešení modelových situací využitelných v další pedagogické praxi

Závěr – online test – získání certifikátu o absolutoriu 

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu. 

Nahoru