Menu

Moduly kurzu Asistentka starosty 2021

1) Online seminář: čtvrtek, 18. 3. 2021 | 9:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 
Veřejná správa v podmínkách obcí
 • Samostatná a přenesená působnost – jak je to důležité zejména při rozdělování příchozí pošty
 • Právní předpisy obce v kostce
 • Orgány obce a jejich vzájemné vztahy – kdo si co může ke komu dovolit
 • Nakládání s majetkem obce – k čemu jsou záměry
Vybrané otázky z praxe asistentky starosty část I
 • Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva nebo rady – co je psáno, to je dáno
 • Práva a povinnosti zastupitelů – ať žijí jednací řády
 • Práva občana obce – kdo má na co nárok a co je již za hranou
 • Základy poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím – co dělat, když to přijde

Distanční samostudium: 19. 3. – 24. 3. 2021 
 • Prostudujte Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 2 „Dílčí aspekty související se zasedáními zastupitelstev obcí“, Praha: Ministerstvo vnitra, 2009; a č. 7.2 „Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích“, Praha: Ministerstvo vnitra, 2016.
 • Zpracujte případovou studii na téma soubor povinně zveřejňovaných informací ve vaší obci – zda ho máte aktuální, co vám chybí a jaký procesní mechanismus máte nastavený pro plnění povinností.

2) Online seminář: čtvrtek, 25. 3. 2021 | 9:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 
Transparentnost a zveřejňování
 • Zveřejňování dokumentů na úřední desce a na internetu – hlavně neskenovat s podpisem
 • Úřední dopis – hlavičkový papír a správné používání razítka v praxi
 • Základy rozpočtového procesu – praktické minimum ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Základy poskytování dotací – na co si dát pozor
Vybrané otázky z praxe asistentky starosty část II
 • Právnické osoby založené nebo zřízené obcí – ředitelé, jednatelé, předsedové
 • Uzavírání smluv a objednávek – jak to na sebe navazuje (především podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě)
 • Výběrová řízení – praktické minimum ze zákona o úřednících a ze zákoníku práce
 • Zadávací řízení – praktické superminimum ze zákona o zadávání veřejných zakázek
Distanční samostudium: 26. 3. – 31. 3. 2021 
 • Prostudujte Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 12 „Rada obce, starosta obce, tajemník obecního úřadu“, Praha: Ministerstvo vnitra, 2016; a č. 13 „Obecní úřad“, Praha: Ministerstvo vnitra, 2018.
 • Zpracujte případovou studii na téma zacházení s úředními dokumenty od A (přijetí/vytvoření) do Z (skartace).

3) Online seminář: čtvrtek, 1. 4. 2021 | 9:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 
Etiketa a protokol v kanceláři starosty
 • Příprava a organizace jednání
 • Dress code
 • Aranžmá místnosti, stolu, občerstvení v rámci různorodých typů jednání
 • Uvádění návštěv (politici, senátoři, zástupci kraje apod.)
 • Představování – komu koho
 • Státní symboly a pravidla pro jejich umístění, používání
 • Pravidla komunikace s VIP osobami – písemně, virtuálně, osobně
Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru