Menu

Moduly kurzu Asistentka advokátní kanceláře 2021

1) Online seminář: pátek, 12. 3. 2021 (10:00 – 12:00 + 13:00 – 15:00)
Orientace v právním systému ČR
 • Právní řád v ČR - základní orientace v právním systému a orgánech veřejné moci
 • Povinnosti advokáta a Česká advokátní komora
 • Chod a struktura advokátní kanceláře
 • Soudní řízení – účastníci, průběh, dokumentace
 • Komunikace s klientem a protistranou
 • Evidence pošty, datové schránky, počítání lhůt
 • Komunikace se soudy a jinými úřady
 • Ověřování podpisů – praktická ukázka, instruktáž ohledně potřebné související dokumentace

Distanční samostudium: 13. 3. – 25. 3. 2021
 • Studium doporučené literatury
 • Výpočet lhůty k zaslání vyjádření k žalobě
 • Vyhledání kontaktních údajů vybraných soudů a orgánů dle zadání
 • Telefonický hovor na soud dle zadání, písemný záznam
 • Příprava ověřovací doložky k dokumentu
 • Cvičný zápis pošty – dopis protistrany, soudní rozhodnutí
 • Krátké vypracování postupu k zadanému úkolu

2) Online seminář: pátek, 26. 3. 2021 (10:00 – 12:00 + 13:00 – 15:00)
Práce s dokumenty v AK
 • Společnost s ručením omezeným, akciová společnost – stručný přehled struktury různých typů společností a jejich orgánů
 • Základní veřejné evidence
  • obchodní rejstřík a sbírka listin
  • katastr nemovitostí
  • insolvenční rejstřík
  • Portál justice.cz
  • Czechpoint a notáři
 • Právní dokumentace
  • různé druhy právních dokumentů
  • podání na soud, smlouvy, formální dopisy, výzvy, plné moci
  • rozlišení, základní vzory a jejich náležitosti
 • Smlouvy - formátování, základní náležitosti smluv
 • Základní právní systémy – informativní ukázka
  • Beckonline
  • ASPI

Distanční samostudium: 27. 3. – 15. 4. 2021
 • Studium doporučené literatury
 • Úprava smlouvy (formátování, nedostatečná identifikace stran, překlepy atd.)
 • Vyhledání informací o konání ústního jednání ve věci na infosoud.cz, vyzvednutí výpisu z obchodního rejstříku (online výpis)
 • Příprava omluvy z jednání (zejména s důrazem na splnění veškerých formálních náležitostí)
 • Příprava vzdání se odvolání proti vybranému soudnímu rozhodnutí
 • Ověření úpadku vybraných subjektů
 • Krátké vypracování postupu k zadanému úkolu

3) Online seminář: pátek, 16. 4. 2021 (10:00 – 12:00 + 13:00 – 15:00)
Role a dovednosti asistentky v AK
 • Kontext fungování advokátní kanceláře a jeho hlavní principy
 • Role asistentky / office manažerky v advokátní kanceláři a její specifika
 • Klíčové dovednosti asistentky / office manažerky pro maximální přínos kanceláři
 • Pozice vůči partnerům a dalším členům kanceláře, advokátům, koncipientům, studentům i ostatním asistentkám
 • Delegování práce, zadávání úkolů a zpětná vazba
  • jak zadávat i přijímat úkoly, aby byl výsledek kvalitní a bezchybný
 • Základní procesy v advokátní kanceláři
 • Práce se spisy, základní pravidla a využívání softwarů na správu spisů advokátních kanceláří (např. SingleCase, Praetor, Evolio a další)

Závěr
Zkouška - online test - certifikát

Termín vyhotovení testu, který se skládá online, závisí jen na vašich časových možnostech – můžete tak učinit kdykoli během deseti dnů od skončení kurzu.

Nahoru