Menu

Konference: Financování regionálního školství_2.k

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Praha, 22. srpna 2018

Celostátní konference

Financování regionálního školství

Společnost Seminaria pořádá ve středu, 17. 10. 2018 v Praze celostátní konferenci na téma Financování regionálního školství. Finanční zdroje v českém školství jsou velmi omezené a ze strany státního rozpočtu dlouhodobě podhodnocené.

Na odborné akci vystoupí mimo jiné Vítězslav Němčák, který seznámí účastníky s aktuálním stavem nové právní úpravy financování regionálního školství, Hana Lipovská se srovnáním různých modelů financování škol a Petra Počtová s aktuálními postřehy z dotačních titulů.

Mezi základní principy nového systému financování patří zajištění rovnosti financování škol, které nová reforma upravuje tak, aby rozdíly byly nedůvodné. Za zmínku také stojí zajištění větší transparentnosti, z důvodu zavedení odlišného systému financování v různých úrovních škol. Nový systém dále klade důraz na správné, pravdivé a úplné vykazování údajů, které slouží jako podklad při tvorbě rozpočtu školy či školského zařízení.

Reforma řeší věcné rozdíly vzdělávacího systému v jednotlivých krajích, nerovnosti v odměňování zaměstnanců škol, odstraňuje různé financování stejných vzdělávacích oborů a negativní finanční dopady při snížení počtu žáků. Reforma se tak snaží reagovat na předimenzované množství přijímaných žáků na střední školy bez ohledu na jejich studijní předpoklady v zájmu získání nezbytného objemu finančních prostředků pro svoji činnost.

Na konferenci se účastníci dozví, jaké je legislativní pozadí reformy financování a jaké konkrétní dopady bude mít v rozpočtech různých typů škol. Zároveň představíme další možné zdroje financování a jejich využitelnost ve školách - výhody i omezení dotací či sponzoringu a vlastní ekonomické činnosti.

Konference je určena zejména pro ředitele mateřských, základních a středních škol, pro jejich ekonomy i účetní. Stejně tak je vhodná pro zástupce zřizovatelů těchto škol.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

 

Bc. Lucie Rozvoralová

marketingový manažer

T: 734 825 836

E: lucie.rozvoralova@seminaria.cz

Nahoru